Kurs na wózki widłowe!

Zapytaj o promocje !

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs na suwnice!

Zapisz się na szkolenie już dziś!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs na podnośnik!

Zadzwoń i dowiedź się więcej! 602600622

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kurs na pilarkę!

Zapisz się na szkolenie już dziś!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

o naszych szkoleniach

Kursy i szkolenia organizowane przez Technical Training prowadzone są zgodnie z  programami szkoleń uzyskanymi od Akademii UDT. Posiadamy również szereg programów autorskich zatwierdzonych przez lokalny oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasze szkolenia budują Twój sukces.

Więcej

Czym się zajmujemy

Prowadzimy szkolenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego w zakresie wózków podnośnikowych i unoszących, suwnic, podestów ruchomych przejezdnych oraz żurawi.

Czytaj więcej

Kurs na wózki widłowe Szczecin

Z dniem 01 czerwca 2019 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urzadzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważnosci zaświadczeń kwalifikacyjnych.

W obecnej formie uprawnień nie przewidziano kategoryzacji  

AKTUALNY PODZIAŁ: 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) dawna kategoria I WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem dawna kategoria II WJO i III WJO

 

Czytaj więcej

Kurs na suwnice Szczecin

Kurs operatora suwnic kat. I S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), II S (suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub/i z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), przeznaczony jest dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kandydat na operatora suwnicy powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku operatora suwnicy (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Czytaj więcej

Żurawie stacjonarne/wciągarki

Kurs operatora żurawi kat. I W (wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), II W (wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub/i z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe), przeznaczony jest dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kandydat na operatora żurawia powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku operatora żurawi warsztatowych (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 70 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem żurawi.

Kurs operatora żurawi/wciągarek kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnym jego zaliczeniu, kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu dające mu uprawnienia do obsługi żurawi na ternie Polski.

Cena kursu dla jednej osoby to 699 zł, dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie.

Szkolenie jest przygotowaniem do egzaminu Państwowego przed komisją UDT, którego koszt wynosi 152 zł

Czytaj więcej

Kurs hakowego

 

Kurs hakowego (hakowy sygnalista) przeznaczony jest dla osób wykonujących czynności załadunkowo-rozładunkowe będących pomocnikami operatorów żurawi, suwnic, HDS itp. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat na hakowego powinien mieć skończone 18 lat.

Szkolenie hakowego trwa około 6 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac w zakresie transportu oraz metod porozumiewania się z operatorami UTB.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po zadaniu którego kursant otrzymuje bezterminowe uprawnienia potwierdzone certyfikatem.

 

Czytaj więcej

Kosy spalinowe i elektryczne

Kurs operatora kos spalinowych i elektrycznych przeznaczony jest dla osób chcących nabyć umiejętności w celu bezpiecznej obsługi tych urządzeń. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat powinien mieć skończone 18

Szkolenie bezpiecznej obsługi kos spalinowych i elektrycznych trwa około 8 godzin lekcyjnych, w trakcie, których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac w zakresie obsługi urządzeń.

Czytaj więcej

Pilarki

Kurs bezpiecznego użytkowania pilarek spalinowych i elektrycznych przeznaczony jest dla osób chcących nabyć umiejętności w celu bezpiecznej obsługi tych urządzeń. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kurs nie przygotowuje do prac pilarza leśnego (przy wyrębie lasów)

Kandydat powinien mieć skończone 18 lat.

Czytaj więcej

Prace w strefie zagrożenia wybuchem

Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat powinien mieć skończone 18 lat

Szkolenie bezpiecznej pracy w strefie zagrożonej wybuchem trwa około 6 godzin lekcyjnych, w trakcie, których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy.

Czytaj więcej

Prace na wysokości

Kurs praca na wysokości (podstawowy HS1) przeznaczone jest dla osób pracujących np. na: dachu, rusztowaniu, podestach itp.  

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z obowiązującymi przepisami oraz zasadami pracy na wysokości w tym omówienie zagrożeń występujących podczas prac na wysokości, dobór i użytkowanie środków ochrony osobistej oraz postepowania w razie wypadku.

Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat powinien mieć skończone 18

Szkolenie bezpiecznej pracy na wysokości trwa około 4 godzin lekcyjnych, w trakcie, których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy.

Czytaj więcej

Podesty ruchome przejezdne - kurs na podnośniki Szczecin

Kursy operatora podestów kategorii I P: podestów ruchomych, przejezdnych, wolnobieżnych oraz montowanych na pojeździe, przeznaczone są dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy. Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego przed komisją UDT.

Kandydat na operatora podestu powinien spełniać następujące warunki: mieć skończone 18 lat, posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz przedstawić orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku operatora podestu (TSDB pomaga w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, badania wykonywane są na koszt kursanta lub instytucji kierującej na szkolenie).

Szkolenie operatorów trwa około 60 godzin lekcyjnych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym eksploatowaniem urządzenia.

Czytaj więcej

Wózki unoszące

Kursy operatora wózków unoszących przeznaczony jest dla osób chcących nabyć umiejętności w celu bezpiecznej obsługi tych urządzeń. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat powinien mieć skończone 18

Szkolenie bezpiecznej obsługi wózków unoszących trwa około 8 godzin lekcyjnych, w trakcie, których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac w zakresie obsługi urządzeń.

Czytaj więcej

Szkolenia bhp

TSDB oferuje pełny zakres szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzimy i organizujemy szkolenia dla wszystkich grup zawodowych:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • inspektorów bhp,
  • społecznych inspektorów pracy SIP,

Czytaj więcej

Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szkolenie z ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeznaczone jest dla instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z obsługą zamówień publicznych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne bezpośrednio związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom.

Czytaj więcej

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kurs z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeznaczony jest dla osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności związanych z zachowaniem się podczas sytuacji zagrożenia życia. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób które zostaną wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pomocy osobom poszkodowanym np. podczas wypadków przy pracy.

Kandydatem do kursu może być każda osoba w tym nieletni (propozycja dla szkół). Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej trwa 6 godzin lekcyjnych.

Cena kursu dla jednej osoby to 200,00 zł, dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie.

Czytaj więcej

Kurs p-poż

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Kandydatem do kursu może być każda osoba która ukończyła 18 rok życia. Szkolenie p-poż trwa 4 godzin lekcyjnych.

Cena kursu dla jednej osoby to 200,00 zł, dla instytucji i zakładów pracy stosujemy rabaty w wysokości do 50%. Wysokość rabatu uzależniamy od liczby osób zgłoszonych do uczestnictwa w kursie.

Czytaj więcej

Bezpieczne usuwanie azbestu

Kursy bezpieczne prace z azbestem przeznaczony jest dla osób chcących nabyć umiejętności w celu bezpiecznego wykonywania prac podczas demontażu oraz usuwania materiałów zawierających azbest. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat powinien mieć skończone 18

Szkolenie bezpiecznego usuwania azbestu trwa od 6  do 32 godzin lekcyjnych, w trakcie, których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac z azbestem.

Czytaj więcej

Klienci o nas

Uniteam

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Stena

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Zakłady Mięsne Śmiłowo

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

WZDZ Szczecin

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jako instytucją szkoleniowa zajmująca się kształceniem ustawicznym ma zaszczyt rekomendować Pana Piotra Berenta jako solidnego i rzetelnego wykładowcę, z którym współpracujemy od 3 lat w zakresie realizacji kursów dla osób dorosłych. W swojej pracy dał się ...

Czytaj więcej

Aarsleff

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Urząd Żeglugi Śródlądowej - Szczecin

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Tryskacze

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Jureko

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Pulire

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Ramirent

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Lantmännen

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

ManpowerGroup

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

WAWA-BUD

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Getsix

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Dano

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Jard meble

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Elektromont

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Temphory

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Konsberg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam leo in nisi porttitor accumsan eu et dolor. Nam nec nisi vel lorem congue rhoncus. Integer efficitur sollicitudin nulla, ut mollis tortor facilisis ac.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc aliquam leo in nisi porttitor accumsan eu et ...

Czytaj więcej

Electrum

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Hanwha

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Lafarge

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Rotjes

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Baltica

Z usług Firmy TSDB korzystamy od ponad 2 lat, podczas naszej dotychczasowej współpracy zleciliśmy szereg usług szkoleniowych, między innymi: bezpieczna praca na wysokości, praca w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Za każdym razem Firma TSDB sprostała naszym i ...

Czytaj więcej

Promyk

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Galena

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

POL-AQUA

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Zinel

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Renold

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Heistercamp

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

TTS

Firma TSDB na podstawie zawartej w 2015 roku umowy z Technologie Tworzyw Sztucznych, organizuje szkolenia w dziadzinie bhp. W okresie ostatnich dwóch lat przeprowadziła ponad 25 szkoleń i przeszkoliła około 250 pracowników naszej firmy. Ponadto w 2016 roku firma TSDB zorganizowała szkolenie dla operatorów wózków w ...

Czytaj więcej

Estaco

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Express Marche

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Ancon

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Megaserwis

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Jager

W roku 2016 zleciliśmy firmie TSDB zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla operatorów wózków widłowych w naszej firmie. Szkolenie dla grupy 20 osób zostało przeprowadzone w ciągu 3 tygodni. Ponadto firma Jager Polska od 2015 współpracuje z TSDB w ramach organizacji szkoleń z dziedziny bhp. Podczas naszej Firma i ...

Czytaj więcej

Elbest sp. z o.o.

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

PEKAES

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

KK Wind Solutions

Firma TSDB-BHP INSPEKTOR od kwietnia 2015 na podstawie stałej umowy prowadzi w naszej firmie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas ponad dwunastomiesięcznej współpracy Firma dała się poznać jako rzetelny, niezawodny, elastyczny w działaniu partner, gwarantujący wysoki standard usług ...

Czytaj więcej

Aldesa

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Alteris 24

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Mota Engil CE

Współpracę z Firmą TSDB rozpoczęliśmy w październiku 2013. Podczas rozbudowy Stacji Energetyczne Glinki 220/110 kW, Firma reprezentowana przez Pana Piotra, świadczyła kompleksowe usługi bhp w tym szkoleniowe. Podczas trwania kontraktu Firma TSDB zorganizowała i poprowadziła szkolenia w dziedzinie bhp, Pierwszej na ...

Czytaj więcej

Stockmeier chemia

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Agatis

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Astrade

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Piorin

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Parker Pradifa

W roku 2016 zleciliśmy firmie TSDB zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla operatorów wózków widłowych w naszej firmie. Szkolenie dla grupy 20 osób zostało przeprowadzone w ciągu 3 tygodni. Ponadto firma Parker od 2015 współpracuje z TSDB w ramach organizacji szkoleń z dziedziny bhp. Podczas naszej dotychczasowej ...

Czytaj więcej

Abra meble

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Mabo

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Vital Sauna

Podstrona w budowie

Czytaj więcej

Chcesz się zapisać na szkolenie?

Wypełnij formularz

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas.

Proszę wpisać imię i nazwisko.

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

                  

 

ul. Kolumba 7, 70-035 Szczecin

M: +48 602 600 622

 kontakt wyłącznie przez formularz 

Strona: www.tsdb.pl,

           www.ttcert.pl

Powrót do góry

© 2017-2024 TSDB Szkolenia Techniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie virtual people

X

Wypełnij formularz

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.